ویزای 14 و یکماهه و دو ماهه

 

تو صحرا

     

تور یاس ایلند و فراری ابوظبی

پارک ابی

از تخفیفات 25 تا 35% درصد ما بهره ببرید

Top Panel
  • اولین مجری وقت سفارت امریکا

    پر کردن فرم** **واریزی فیش بانکی** پی کاپ پاسپورت** مشاوره رایگان

  • اولین مجری وقت سفارت انگلیس

    تعیین وقت سفارت پر کردن فرم ** واریزی وجه سفارت **

  • تعیین وقت سفارت در تمام نقاط کشور 100% تضمینی

    ویزای امریکا را با ما تجربه کنید

ویزا طریقه راهنما

پارکینگ برای متقاضیان درتقاطع خیابان خلیفه بن زايدوالسیف میباشد.

متقاضیان بايددرنظرداشته باشندکه برای مصاحبه ممکن است چندين ساعت منتظربمانند،بنابراين برنامه کاری خودراازقبل

تنظیم ومطابقت نمايید.

 

به متقاضیان اجازه همراه داشتن هرگونه وسايل الکترونیکی شامل موبايل داده نخواهدشد. لطفاازآوردن کیف وساک بزرگ،تلفن

همراه،کامپیوتروهرنوع وسیله الکترونیکی درروزمصاحبه وهمراه خودبه کنسولگری خودداری کنید،زيراهمراه داشتن اين

وسايل باعث طولانی شدن مراحل امنیتی ميشود. لطفااين وسايل رادرمنزل ياماشین بگذارِيد. کلیه تلاشهابرای انجام مصاحبه

متقاضیان براساس زمان ورودآنهابه کنسولگری صورت گرفته است،امااينهدفهمیشهامکانپذيرنیست

 .

کامل ودقیق بودن فرم ومدارک زمان انتظاررابرای اکثرمتقاضیان کمترمی نمايد.لطفابه فهرست کامل مدارک لازم برای مصاحبه

مراجعه نمايید:

 

نکته مهم: هرمتقاضی ملزم است مدارک خواسته شده ذيل رادرروزمصاحبه همراه داشته باشد)همراه باجزئي ترين مدارک

لازم(. متقاضی درخواست ويزای سفرباهدف خاص) بطورمثال ويزای دانشجويی ياويزای کارموقت( بايدمدارک لازم برای اين

نوعويزارانیزبههمراهداشتهباشد. مدارک بايداصل باشندوکپی مدارک پذيرفته نخواهدشد.

 

·         پاسپورت معتبر. پاسپورت شمابايدحداقل۶ماه بیشترازتاريخ ورودشمابه آمريکااعتبارداشته باشد.

 

·         تمام متقاضیان ويزابدون محدودۀسنی بايدفرمالکترونیکیDS-160 راقبلازروزمصاحبه کامل کنند.

به محض تکمیل شدن فرم061 شمابايدصفحۀتايید( confirmation page ) راکه دارای شمارۀمخصوص) بارکد( است چاپ

نمايیدوآنرادرروزمصاحبه به همراه يک قطعه عکس باخودبه کنسولگری بیاوريد.

 

·         اندازه عکس شمابايد۵x ۵باشدوطی۶ماه گذشته گرفته شده باشد. عکس بايدمشخصات زيرراداشته

باشد: صورت روبرو،زمینه سفیدوهردوگوش بايدپیداباشد. پوشاندن موی سراگربه دلیل مذهبی است

مجازاست اماپیشانی کاملآواضح باشد. عینک درعکس نبايدباعث انعکاس نورياايجادهاله تاريک در

عکس شماشود.

 

·         پرداخت هزينه غیرقابل استردادويزابرای هرمتقاضی بدون درنظرگرفتن سن فردالزامیاست. اصل رسید

بانک دردونسخه آبی وصورتی بايدهمراه بافرم ويزاتحويل داده شود. پرداخت اين هزينه بايددريکی از

بانک ملی ابوظبی دردبی انجام شود. ( National Bank of Abu Dhabi )

 

·         هزينه های فرم ويزا: 160دلارآمريکای برای انواع ويزا،شامل ويزای توريستی،تجارتی،تحصیلی،تبادلی

بازديدکنندگان،مهماندارانهواپیماوخبرنگاران) B,C,D,F,I,J,M ( است. برایمواردقیدشدهزيرH, L ,O, P,Q,R, E1 وE2 نیازبه پرداخت هزينه اضافه خواهدبودکه قابل پرداخت درخودکنسولگری است.

گروههایA,G وNATO ازپرداخت هزينه معاف هستند.

 

·         مدارک واسنادی که شماتحويل میدهیدنشان دهنده دلیل سفرشماوهمچنین ارتباط محکم شماباکشورمحل

سکونت شماوتوان شمادرپرداخت هزينۀسفرتان به آمريکاهستند. افسرکنسولی مدارک شمارابررسی می

کندامااين مدارک نمیتوانندتضمینی برای موافقت بادرخواست ويزای شماباشند.

 

· شهروندان ايرانی بايداصل شناسنامۀخودرابه همراه داشته باشند.

 

·         تحويل مدارک واسنادجعلی درزمان مصاحبه وياهرگونه اظهارات نادرست وگمراه کننده باعث رد

درخواست شمامیشودومیتواندشمارابه طوردائم فاقدشرايط لازم برای گرفتن هرنوع ويزانمايد.

 

·         وقتی واردسالن مصاحبه درکنسولگری میشويد،لطفآازماشین مخصوص يک شماره گرفته وداخل صف

شويد. مدارک شمابررسی وواردکامپیوترمیشود. پس ازآن به پنجره مخصوص برای انگشت نگاری

راهنمايی میشويد. بعدازانگشت نگاری نشسته ومنتظرمصاحبه خودباشید. برای فرمهای مختلف ويزا

زمانهای متفاوتی وجودداردوشماره هابه ترتیب خوانده نمیشوند. زمانی که شماره شمااعلام شدافسر

مربوطه باشمامصاحبه نموده ومدارک شمارابررسی مینمايد. پس ازتايیدويزا،گذرنامه)دارای ويزا( از

طريق پست به آدرس موردنظرشمادردبی فرستاده میشود. گذرنامه میتواندتوسط متقاضی ازدفتراصلی

پست هم تحويل گرفته شود.

 

توصیه مابه شمااين است که؛پیش ازاينکه ازصدورويزای خودودريافت

گذرنامه تان مطمئن نشده ايدهیچگونه فعالیتی که هزينه آن غیرقابل استرداد

است درموردبرنامه سفرخودبه آمريکاانجام ندهید.

 

توصیه های امنیتی:

 

لطفآفقط15دقیقه قبل ازوقت مصاحبه خودواردکنسولگری شويد. پیش بینیهای لازم رابرای حضوردر

کنسولگری به مدت٣تا۴ساعت انجام دهید.

بازرسی امنیتی: برای جلوگیری ازهرگونه تاخیردربازرسی امنیتی موردنیاز،ازبه همراه آوردن ساک يا

کیف دستی بزرگ،دستگاههای الکترونیکی) موبايل،راديو،لپ تاپ،دوربین عکاسی يافیلمبرداری( خودداری

کنید. شمانمیتوانیدآنهارابه داخل کنسولگری ببريد،کنسولگري محلی برای نگهداری آنهانداشته ومسوول

هیچگونه خسارات وارده نیزنخواهدبود.

 

افرادی که متقاضی نیستنداجازه وروودبه کنسولگری راندارند

RizVN Login